fb g+

o10groszy.pl

§ 1

Warunki ogólna

 

 1. W regulaminie określone zostały warunki oraz zakres świadczenia usług przez Operatora usług Serwisu. Cena świadczonych usług została określona w Cenniku. Warunki i zakres dotyczą uczestnictwa w Zakupach Kup Teraz oraz Aukcjach. Określone zostały również warunki sprzedaży przedmiotów oferowanych przez Wystawiającego.

 2. Regulamin stanowi nierozerwalną część umowy, która wymieniona została w § 2 pkt 5 Regulaminu. Dotyczy to przede wszystkim umów zakupu praw i rzeczy, które zawierane są w ramach usługi korzystania z Serwisu. Strona Główna zawiera zawsze aktualny Regulamin.

 3. Osoba logująca się do serwisu, zgadza się na warunki określone w Regulaminie na zasadach wyszczególnionych w § 11 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu.

 4. W Regulaminie użytych zostało kilka sformułowań. Znaczą one:

  1. 4.1. Regulamin – dokument w niniejszym kształcie.

  2. 4.2. Operator - Kredytum.pl SA ul Koszalińska 31/1, 78-100 Kołobrzeg wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalin nr nip 6711801571 KRS 0000390072 Regon 320993683 Kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości.

  3. 4.3. Wystawiający – może to być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Każdy z tych podmiotów może uzyskać status Wystawiającego, jeśli pomyślnie przejdzie proces weryfikacji przez Operatora oraz zdecyduje się na podpisanie umowy.

  4. 4.4. Autoryzacja – wszelkie czynności związane z weryfikacją oraz podpisywaniem umowy z Operatorem, które wiążą się z przyznaniem przez Operatora danemu podmiotowi statusu Wystawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w § 3

  5. 4.5. Serwis – całokształt usług prowadzonych przez Operatora w ramach transakcji on-line, które odbywają się w ramach domeny o10groszy.pl. Na tej domenie Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje. Operator daje również możliwość zakupu praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat.

  6. 4.6. Zakup Kup Teraz, określany także jako Kup Teraz – sprzedaż produktów odbywająca się zgodnie z warunkami określonymi w poniższym Regulaminie, a w szczególności w § 4

  7. 4.7. Aukcja – sprzedaż przedmiotów odbywająca się zgodnie z warunkami określonymi w poniższym regulaminie, a w szczególności w § 5 i § 5A.

  8. 4.8. Przebicie – możliwość skorzystania z funkcji Serwisu, która umożliwia kupno przedmiotu oferowanego na Aukcji poprzez zaproponowanie za niego ceny wyższej o Postąpienia od Ceny Aktualnej. Dzięki temu, możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży na produkt z Aukcji.

  9. 4.9. Przebicie przez Automat – Przebicie wykonywane jest automatycznie przez System, w imieniu zalogowanego Użytkownika oraz na jego rachunek. Użytkownik nie musi być wtedy online. Przebicie wykonywane jest według Parametrów Przebicia Automatu, które ustalił Użytkownik.

  10. 4.10. System – system informatyczny, który zapewnia właściwe działanie Serwisu.

  11. 4.11. Żeton, Żeton zwrotny – jest to prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub innej czynności, jaka została opisana w poniższym Regulaminie. Żetony zwrotne nabywane są za określoną sumę od Operatora wg ustalonego Cennika. Mogą zostać pozyskane również w wyniku wymiany zakupionego towaru. Żetony, które nie są Żetonami zwrotnymi, nabywa się w innych przypadkach, które również zostały określone w poniższym Regulaminie oraz na stronach Serwisu w zakładce FAQ.

  12. 4.12. Pula Żetonów – określona ilość Żetonów lub Żetonów zwrotnych, która znajduje się na Koncie Użytkownika. Żetony mogą być wykorzystywane w Aukcjach oferowanych przez Serwis.

  13. 4.13. Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada niczym nie ograniczoną zdolność prawną oraz zdecydowała się na zarejestrowanie w Serwisie w poprawny sposób. Ma dostęp do Konta Użytkownika. Osobę tę identyfikuje się przez imię, nazwisko, datę urodzenia.

  14. 4.14. Konto powiązane – jest to kompilacja dwóch lub większej ilości Kont Użytkowników, które posiadają chociaż jeden element wspólny:

   1. 4.14.1. Miejsce zamieszkania

   2. 4.14.2. Dane wysyłki

   3. 4.14.3. Konto bankowe, kartę kredytową, która została użyta do dokonania płatności za Żetony zwrotne, Kup Teraz lub Aukcję.

   4. 4.14.4. Konta zostają również ze sobą powiązane, jeśli do ich obsługi użyto tego samego komputera

  15. 4.15. Cennik – wykaz warunków i wysokości opłat, jakie proponuje Operator za zakup Żetonów zwrotnych. Zostaje zamieszczony na jednej z podstron Serwisu.

  16. 4.16. Czas obowiązywania Kup Teraz – termin, w którym można dokonywać zakupu produktu wystawionego do sprzedaży na Kup Teraz.

  17. 4.17. Czas do Końca Aukcji – okres, który pozostał do zakończenia Aukcji. Wyłączony został czas przetwarzania systemu i czas przerw w działaniu Systemu.

  18. 4.18. Koniec Aukcji – moment, w którym upłynął Czas do Końca Aukcji, który zostaje przedstawiony przez System słowem „Zakończona” na Stronie Aukcji.

  19. 4.19. Konto – zbiór danych, znajdujących się w zakładce MOJE KONTO, które obejmują dane Użytkownika oraz historię jego działań w Serwisie. Ich zarządzaniem zajmuje się Operator.

  20. 4.20. Parametry Aukcji – zbiór unikalnych danych i cech odpowiadających danemu rodzajowi aukcji.

  21. 4.21. Parametry Przebicia Automatu – są to parametry, które ustawia Użytkownik na stronie „Ustawienia Automatu” według zasad, które zostały na niej określone.

  22. 4.22. Postąpienie – najkorzystniejsza oferta złożona przez Użytkownika w toku Aukcji.

  23. 4.23. Przybicie – mailowe potwierdzenie zwycięstwa w Aukcji przesłane do Zwycięscy Aukcji przez Operatora trybie § 5 pkt 6 poniższego Regulaminu.

  24. 4.24. Strona Kup Teraz lub Aukcji – witryna, na której organizowana jest Aukcja lub Kup Teraz danego przedmiotu. Na stronie znajdują się następujące informacje: nazwa przedmiotu, jego opis techniczny, określona z góry przez Wystawiającego cena przedmiotu wystawionego do sprzedaży na Kup Teraz, koszt wysyłki oraz inne koszty, właściwe dla danego rodzaju zakupu poprzez Kup Teraz lub Aukcję.

  25. 4.25. Cena Wywoławcza – ustalona na początku Aukcji cena za dany przedmiot, określona przez Wystawiającego w Aukcji.

  26. 4.26. Cena Aktualna – cena, która została zaproponowana przez Aktualnego Zwycięzcę. Jeśli żaden z Użytkowników nie dokonał Przebicia lub Przebicia Przez Automat, Cena Aktualna to Cena Wywoławcza.

  27. 4.27. Cena Zakupu – cena, za którą Użytkownik może kupić przedmiot w ramach Kup Teraz lub cena, która została wylicytowana przez Zwycięzcę Aukcji, za którą chce on kupić przedmiot wystawiony na Aukcji. Cenę wystawionego przedmiotu ustala Wystawiający.

  28. 4.28. Kupujący Kup teraz – Użytkownik, który dokonał zakupu korzystając z opcji Kup Teraz, według zakres określonych w § 4.

  29. 4.29. Aktualny Zwycięzca – Użytkownik, który zostanie zwycięzcą Aukcji, jeśli inny Użytkownik nie zastosuje Przebicia lub Przebicia przez Automat przed Końcem Aukcji, zgodnie z zasadami, które określa § 5.

  30. 4.30. Zwycięzca Aukcji – Użytkownik, który wygrał Aukcję, zgodnie z zasadami, które określa § 5

  31. 4.31. Cookies – szereg informacji zapisywanych na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika, w formie pliku tekstowego. Informacja może zostać odczytana przez serwer przy pomocy połączenia się z takim komputerem lub innym urządzeniem końcowym Użytkownika.

 

§ 2

Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna

  1. 1.1. Aby można było dokonać rejestracji, należy zaakceptować poniższy Regulamin. Użytkownik przy dokonywaniu rejestracji oświadcza, że zapoznał się z zapisami Regulaminu i akceptuje jego treść oraz wynikające z niego postanowienia prawa i obowiązki.

  2. 1.2. Rejestracja w serwisie może zostać dokonana wyłącznie przez osoby fizyczne, które maja ukończony 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz takie, z którymi Operator nie rozwiązał wcześniej żadnej umowy o korzystanie z Serwisu z powodu naruszenia przez Użytkownika praw, zasad, dobrych obyczajów oraz Regulaminu.

  3. 1.3. Jeśli dojdzie do wykrycia, że Użytkownik, z którym wcześniej rozwiązano umowę z przyczyn przedstawionych w pkt. 1.2. powyżej, ponownie dokonał rejestracji, Konto Użytkownika zostaje natychmiast zablokowane, a Pula Żetonów  przepada w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie Regulaminu.

 2. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasło.

 3. Dane osobowe podawane w formularzu, muszą być zgodne z danymi osobowymi osoby, która zakłada Konto w Serwisie. W szczególności musi to być prawdziwe imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania zgodne z tym zapisanym w dowodzie osobistym. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności ze stanem faktycznym, które podają w ramach swoich Kont Użytkownicy. Zmiana danych po rejestracji jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. Należy zgłosić modyfikację w formie pisemnej i przesłać ją na adres Wystawiającego, który może dokonać niezbędnych zmian.

 4. Potwierdzenie rejestracji w Systemie, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy.

 5. Gdy konto w Serwisie zostanie zarejestrowane, automatycznie zaczyna obowiązywać umowa pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operatorem. Przedmiotem umowy są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach które określa Regulamin. Podmiot rejestrowany otrzymuje dostęp do Konta (nazwa + hasło) i staje się Użytkownikiem.

 6. W ciągu 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5, Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej. Z prawa odstąpienia od umowy nie mogą skorzystać Użytkownicy, jeśli skorzystali wcześniej z obowiązującej promocji lub dokonali zakupu Żetonów zwrotnych albo wykonali inną aktywną czynność w ramach Serwisu.

 7. Użytkownik nie może zmienić nazwy Użytkownika ani adresu e-mail, które zostały podane przy rejestracji.

 8. Każde Konto musi posiadać unikalną nazwę Użytkownika.

 9. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Identyfikacja następuje po podaniu imienia, nazwiska, daty urodzenia. Operator może dopuścić odstępstwo od tej reguły w szczególnych przypadkach i na wniosek Użytkownika.

 10. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, a także udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownicy Kont Powiązanych nie mogą brać udziału w tych samych Aukcjach.

 11. Konta są niezbywalne.

 12. Serwis nie posiada limitu określającego ile razy Użytkownik może wziąć udział w Kup Teraz.

 13. Serwis posiada limit, ile razy Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, które przedmiotem nie są pakiety Żetonów, co nie łamie postanowień prawa z § 5 pkt.11. Szczegóły można znaleźć w FAQ. Limit oraz aktualny stan wygranych Aukcji wliczonych do limitu można sprawdzić po zalogowaniu do Systemu.

 14. Serwis ustala dodatkowy limit, ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem są Żetony, co nie łamie postanowień prawa z § 5 pkt.11. Szczegóły można znaleźć w FAQ. Limit oraz aktualny stan wygranych Aukcji wliczonych do limitu można sprawdzić po zalogowaniu do Systemu.

 15. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu rejestracji. Jeśli dojdzie do wykrycia danych niezgodnych z prawdą, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada następuje, gdy stwierdzona zostaje niezgodność danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.

 16. Jeśli dojdzie do zmiany danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznego zaktualizowania, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.

 17. Wszelkie działania Użytkownika w ramach serwisu, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do szerzenia treści o charakterze bezprawnym lub nie obyczajowym. Nie może działać w porozumieniu z innymi uczestnikami Aukcji lub inną osobą, co mogłoby doprowadzić do wypaczenia wyników Aukcji. Konta Powiązane nie mogą brać udziału w tej samej Aukcji. Działania sprzeczne z dobrymi obyczajami zostaną przedstawione przez Operatora w specjalnych komunikatach. Działania sprzeczne z zasadami, mogą skutkować blokadą Konta i być przyczyną rozwiązania umowy o korzystanie z usług Serwisu, odmowy Przybicia lub zastosowania kary umownej analogicznej do przewidzianej w § 5 pkt.14.

 18. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania na twardym dysku wszystkich transakcji wykonywanych w ramach Serwisu w celu możliwości wykorzystania ich w postępowaniu reklamacyjnym. Brak realizacji tego postanowienia oznacza przyjęcie danych o transakcji zarchiwizowanych przez Serwis.

 19. Użytkownik może uczestniczyć w Konkursach organizowanych przez Operatora, których zasady określa Regulamin Konkursu zamieszczany na specjalnej Podstronie Serwisu. Konkursy to nie gry losowe w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 3

Autoryzacja. Wystawiający

 

 1. Wystawiający ma prawo do wystawiania przedmiotów na Kup Teraz oraz Aukcjach, które prowadzone są przez Serwis.

 2. Wystawiającym jest Użytkownik, który uzyskał Autoryzację Operatora, zgodnie z niżej przedstawioną procedurą.

 3. Zasady wyboru i Autoryzacji Wystawiającego:

  1. 3.1. Złożenie do Operatora wniosku o Autoryzację przesłanego na adres e-mail: bok@o10groszy.pl

  2. 3.2. Sprawdzenie wniosku przez Operatora.

  3. 3.3. Zaakceptowanie lub odrzucenie wniosku.

  4. 3.4. Zawarcie umowy, jeśli wniosek zostanie zaakceptowany.

 4. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 3.1., powinny znaleźć się takie informacje dotyczące Użytkownika jak:

  1. 4.1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego w przypadku gdy Użytkownik jest osoba fizyczną albo nazwę, adres siedziby, numer wpisu do właściwego rejestru oraz organ dokonujący wpisu, numer NIP i numer REGON w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką.

  2. 4.2.Użytkownik, który jest właścicielem spółki prawa handlowego, stowarzyszeniem lub fundacją itp., zobowiązany jest dołączyć do wniosku aktualny odpis z KRS. Użytkownik jako osoba fizyczna i prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany jest dołączyć wydruk z CEIDG. Użytkownik będący osobą fizyczną, a nie prowadzący działalności gospodarczej, dołącza kopie dowodu osobistego.

  3. 4.3. Bez względu na formę prawną, Użytkownik, który jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o Autoryzację zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach podatków oraz składek o ubezpieczenia społeczne.

 5. Operator może odrzucić wniosek o Autoryzację nie podając Użytkownikowi przyczyny swojej decyzji.

 6. W momencie zawarcia umowy między Operatorem, a Użytkownikiem, Użytkownik staje się Wystawiającym i posiada uprawnienia do wystawiana przedmiotów na Kup Teraz oraz Aukcjach zgodnie z zasadami przedstawionymi w umowie.

 

§ 4

Kup Teraz

 

 1. Kup Teraz to oferta zakupu przedmiotu za Cenę Zakupu, którą wskazał Wystawiający, bez konieczności udziału w Aukcji. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Kup Teraz w dowolnym momencie Aukcji oraz po upływie czasu do końca Aukcji, jeśli obowiązuje Kup Teraz. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji Kup Teraz, nadal może uczestniczyć w Aukcji przedmiotu.

 2. Przedmiot wystawiony do sprzedaży w ramach Kup Teraz, udostępniony jest w Serwisie przez Operatora na Stronie Kup Teraz oraz na Stronie danej Aukcji w Czasie obowiązywania Kup Teraz.

 3. W Kup Teraz może wziąć udział każdy Użytkownik Serwisu, który nie ma zablokowanego Konta.

 4. Kupujący może dokonać zakupu Kup Teraz poprzez kliknięcie w widoczny na Stronie Kup Teraz przycisk KUP TERAZ. Zostaje wtedy zawarta z Wystawiającym umowa sprzedaży przedmiotu. Użytkownik zostaje o tym poinformowany przez Operatora poprzez wysłanie e-maila z potwierdzeniem zakupu. Wykonanie umowy zależy od spełnienie warunków, które zostały opisane w § 7.

 5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży, dostawy, gwarancji i zapłaty za przedmiot, o których mowa w punkcie poprzednim, znajdują się w § 7 poniższego Regulaminu.

 6. Zgodnie z opisanymi niżej zasadami, Użytkownik, który nabył przedmiot przez Kup Teraz, ale również brał udział w licytacji, może zakupić przedmiot po niższej Cenie Zakupu, z zastrzeżeniem pkt. 7 lub do zwrotu Żetonów zwrotnych, w ilości, która została opisana w pkt. 8 i 9. Użytkownik nabywa jedno ze wskazanych uprawnień, gdy spełni obowiązek nałożony w § 7 pkt. 6 i gdy nie skorzystał z uprawnień z tytuły § 7 pkt.9 poniższego Regulaminu.

 7. Obniżenie Ceny Zakupu zostanie uregulowane poprzez rozliczenie Żetonów zwrotnych, które Użytkownik wydał podczas Aukcji. Obniżona Cena Zakupu nie może być niższa niż 50% Ceny Zakupu przedmiotu, który znajduje się na Stronie Kup Teraz.

 8. Zwrot, o którym mowa w pkt. 6, dotyczy otrzymania przez Użytkownika Żetonów które wpłyną do jego Puli Żetonów w ilości, która odpowiadała będzie ilości wydanych Żetonów zwrotnych od momentu przystąpienia do Aukcji, aż do czasu skorzystania z opcji Kup Teraz.

 9. Jeśli Użytkownik ponownie skorzysta z opcji Kup Teraz w ramach tej samej Aukcji, Żetony zwrotne zostaną zwrócone w ilości licząc od ostatniego dokonanego Zakupu Kup Teraz. Nie ma tutaj zastosowania obniżenie Ceny Zakupu.

 10. Jeśli Użytkownik spełni obowiązki zapisane w § 7, a w szczególności w § 7 pkt. 6, Operator rozpocznie procedurę zwrotu Żetonów zwrotnych. Nastąpi to w ciągu 45 dni od dnia potwierdzenia otrzymania towaru, jeżeli Użytkownik nie odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z § 7 pkt. 9.

 11. To, ile Użytkownik dokonał zakupów w ramach opcji Kup Teraz można sprawdzić na Koncie Użytkownika w zakładce MOJE KONTO

 12. Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnego nieautoryzowanego przez Operatora oprogramowania w celu skorzystania z opcji Kup Teraz. Należy wypełnić postanowienia § 5 pkt. 14 i 15.

 13. W opcji Kup Teraz nie wolno uczestniczyć pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

 

§ 5

Aukcje

 

 1. Każda Aukcja organizowana jest według określonych parametrów (Parametry Aukcji).

 2. Aukcja rozpoczyna się, gdy zostanie udostępniona funkcją Przebijania dla danej Aukcji przez Operatora na Stronie Aukcji.

 3. Cenę Wywoławczą ustala się w Parametrach Aukcji.

 4. Zasady na jakich dokonuje się Przebicia:

  1. 4.1. Użytkownik może dokonać przebicia przy pomocy dostępnej na jego Koncie Puli Żetonów, wybierając opcję PRZEBIJ., która widoczna jest na Stronie Aukcji lub innej stronie Serwisu, która odnosi się do Aukcji.

  2. 4.2. Przebicie jest możliwe jedynie wtedy, gdy Użytkownik w swojej Puli posiada co najmniej 1 Żeton.

  3. 4.3. Dokonując Przebicia lub Przebicia przez Automat zmniejszamy ilość Puli Żetonów o co najmniej 1 Żeton, zgodnie z Parametrami Aukcji, w kolejności jaka została określona w pomocy.

  4. 4.4. Po starcie Aukcji, Serwis automatycznie aktualizuje się co sekundę i widoczny jest aktualny Czas do Końca Aukcji.

  5. 4.5. Każde przebicie przez Użytkownika wydłuża Czas do Końca Aukcji i nadaje mu wartość równą parametrowi Czasu na Przebicie, jeśli Czas do Końca Aukcji jest mniejszy niż Czas Przebicia.

  6. 4.6. Cena Aktualna widoczna jest na Stronie Aukcji.

  7. 4.7. Każde Przebicie lub Przebicie przez Automat skutkuje podniesieniem Ceny Aktualnej przedmiotu, który został wystawiony na Aukcji o kwotę Postąpienia, która została określona w Parametrach Aukcji.

  8. 4.8. Użytkownik, który ostatni wykonał Przebicie, zostaje Zwycięzcą Aukcji.

  9. 4.9. Aukcja kończy się z chwilą Końca Aukcji, co zostaje potwierdzone na Stronie Aukcji napisem ZAKOŃCZONA, ale informacja ta nie oznacza automatycznego Przebicia.

  10. 4.10. Aktualny Zwycięzca zostaje Zwycięzcą Aukcji w chwili Końca Aukcji, a Cena Aktualna zostaje Ceną Zakupu.

 5. Zasady dokonywania Przebicia przez Automat:

  1. 5.1. Przebicie przez Automat należy ustawić w Parametrach Przebicia Automatu osobno dla każdej Aukcji, zgodnie z zasadami, które znajdują się na stronie „Ustawienia Automatu”.

  2. 5.2. Przebicie przez Automat wykonywane jest automatycznie przez System od momentu upłynięcia pierwszego oznaczonego Czasu do Końca Aukcji, a jej Końcem. Wszystko zostaje określone na zasadach przedstawionych w punkcie 4.6. oraz 4.7 oraz wynika z definicji z § 1 pkt 4.18.

  3. 5.3. Przebicie przez Automat jest możliwe jedynie wtedy, gdy w Puli Żetonów znajduje się co najmniej 1 Zeton.

  4. 5.4. Każde Przebicie przez Automat pomniejsza Pulę Żetonów o co najmniej 1 Żeton, według Parametrów Aukcji, zgodnie z kolejnością ustaloną w pomocy.

  5. 5.5. W chwili rozpoczęcia Aukcji, Serwis co sekundę aktualizuje Czas do Końca Aukcji.

  6. 5.6. Jeśli z Przebicia przez Automat korzysta kilku Użytkowników, Serwis dokonuje Przebicia dla każdego z nich, zgodnie z regułami określonymi w pkt. 5.2.. Cena Aktualna ulega zwiększeniu o sumę Przebić Użytkowników, którzy skorzystali z Przebicia przez Automat. Ulega wydłużeniu Czas do Końca Aukcji zgodnie z wartością parametru „Czas na Przebicie”, jeżeli Czas do Końca Aukcji jest mniejszy niż Czas na Przebicie. Użytkownik, który ustawił Przebicie przez Automat jako ostatni, zostaje Zwycięzcą Aukcji.

  7. 5.7. Jeżeli tylko jeden Użytkownik korzysta z opcji Przebicie przez Automat, Serwis dokonuje Przebicia zgodnie z regułami ustalonymi z pkt. 5.2. Cena Aktualna ulega zwiększeniu o kwotę Postąpienia. Czas do Końca Aukcji ulega wydłużeniu ze względu na nadanie mu wartości równej parametrowi Czas na Przebicie, jeżeli Czas do Końca Aukcji jest mniejszy niż Czas na Przebicie. Użytkownik, który ustawił Przebicie przez Automat, zostaje Zwycięzcą Aukcji.

  8. 5.8. Zasady wykonywania Przebicia przez Automat, które nie zostały wymienione w pkt. 5.1-5.7, są zgodne z zasadami Przebicia określonymi w pkt. 4 lub związane są z regułami przypisanymi do danej Aukcji na stronie „Ustawienia Automatu”.

  9. 5.9. Użytkownik korzysta z Przebicia przez Automat godzi się na ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za to, co może się wydarzyć.

  10. 5.10. Operator zastrzega, że korzystanie z Przebicia przez Automat nie jest gwarancją zostania Zwycięzcą Aukcji. Efekty uczestniczenia w Aukcji Użytkownika zależą od Parametrów Przebicia Automatu.

 6. Po zakończeniu Aukcji, Zwycięzca Aukcji otrzymuje e-mail od Operatora, który wysyłany jest w imieniu Wystawiającego. Jest to potwierdzenie wygrania aukcji (Przybicie). Dostarczone jest niezwłocznie po wykonaniu czynności z pkt. 13 tego paragrafu.

 7. Zwycięzca Aukcji jest powiązany z Wystawiającym umową sprzedaży przedmiotu Aukcji, która została określona w sposób szczegółowy w Parametrach Aukcji, w momencie Przebicia za Cenę Zakupu. Zawarcie umowy nie jest możliwe, jeśli dojdzie do unieważnienia Aukcji, zgodnie z postanowieniami z pkt. 14 tego paragrafu.

 8. Warunki umowy sprzedażowej, dostawy, gwarancji i zapłaty za produkt, o którym mowa w pkt.7 tego paragrafu, znajdują się w § 7 tego Regulaminu.

 9. Użytkownik biorący udział w Aukcji nie może wycofać Przebicia. Udział w Aukcji nie jest gwarancją zwycięstwa i jest uzależniony od zaangażowania uczestników Aukcji.

 10. Użytkownikowi nie wolno używać żadnych nieautoryzowanych przez Operatora oprogramowani, w celu wzięcia udziału w Aukcji lub dokonania Przebicia lub Przebicia przez Automat.

 11. Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie Aukcji, ale na zasadach określonych w § 2 pkt. 13 i 14.

 12. To, w ilu Aukcjach Użytkownik wziął udział i w których zwyciężył jest widoczne na Koncie Użytkownika, w zakładce MOJE KONTO.

 13. Po zakończeniu Aukcji, Operator dokonuje weryfikacji Aukcji pod względem technicznym i pod względem zgodności z Regulaminem.

 14. Operator może unieważnić Aukcji, jeśli Użytkownik wykorzystał nieautoryzowane przez Operatora oprogramowanie lub inaczej naruszył prawo, dobre obyczaje lub zasady Regulaminu. Można dokonać anulowania również w sytuacji stwierdzenia awarii Systemu lub błędu technicznego, który miał wpływ na przebieg Aukcji. Operator o anulowaniu Aukcji i jej przyczynach powiadamia wszystkich uczestników Aukcji niezwłocznie w formie mailowej, a także dokonuje aktualizacji Kont uczestników Aukcji, przywracając Żetony, które zostały wykorzystane w Aukcji, za wyjątkiem Użytkownika, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika, odmówić Przebicia lub zastosować inne sankcje, jeśli wykazał się on nieuczciwością. Sankcje to przepadnięcie wszystkich Żetonów zgromadzonych na koncie.

 15. Jeśli Operator wykryje naruszenie Regulaminu i zasad w trakcie trwania Aukcji, ma prawo wykluczyć Użytkownika w trakcie jej trwania poprzez natychmiastowe zablokowanie Konta Użytkownika, odmowę Przebicia, a także poprzez zastosowanie kary umownej w postaci przepadnięcia Puli Żetonów. Może również zastosować sankcje z § 10 pkt. 1.1. oraz 1.2.

 16. Jeśli wykryta została awaria lub błąd, o którym mowa w punkcie poprzednim, Operator może przerwać Aukcje i usunąć awarię lub błąd.

 17. W Aukcji nie mogą brać udziału pracownicy Operatora i Wystawiającego, a także najbliżsi członkowie ich rodzin.

 

§ 5

Specyficzne rodzaje Aukcji

 

 1. Opisane w tym paragrafie Aukcje, przeprowadzane są na tych samych warunkach co Aukcje z paragrafu § 5 z wyjątkiem zapisów, które znajdą się w poniższych punktach.

 2. Aukcja Specjalna to Aukcja, w której Użytkownik może uzyskać prawo do jednorazowego Przebicia, poprzez wykorzystanie określonej liczby Żetony, które za każdym razem są przyporządkowane do konkretnej Aukcji. Można się z tym zapoznać w Parametrach Aukcji. Jeżeli Użytkownik nie ma na swoim Koncie wystraczającej liczby Zetonów do wykonania Przebicia, to Przebicia nie można wykonać.

 3. Operator ma możliwość wprowadzenia innych rodzajów Aukcji, o czym może poinformować Użytkowników na Stronie Akcji i na Stronie Logowania poprzez umieszczenie specjalnego Komunikatu. Cechy jakie będzie posiadała taka Aukcja zostaną uszczegółowione na Stronie Pomocy. Stosuje się do nich odpowiednio punkt 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 6

Koszty

 

 1. Przebicia i Przebicia przez Automat, o których mowa w § 5 są płatne. Aby można było skorzystać z opcji Serwisu, którą jest zgłoszenie chęci zakupu określonego produktu, należy nabyć Zetony zwrotne. Ich koszt można znaleźć w Cenniku. Dokonanie opłaty za Przebicie i Przebicie przez Automat nie oznacza, że Użytkownik jest zwolniony z zapłaty Ceny Zakupu.

 2. Aby nabyć Zetony zwrotne, należy zalogować się do Serwisu i kliknąć przycisk „doładuj konto”. Następnie należy wybrać ilość Zetonów zwrotnych, jakie chcemy nabyć, wybrać formę zapłaty i jej dokonać. Jeśli płatność będzie skuteczna, otrzymamy prawo do Przebicia i Przebicia przez Automat w ilości, jaką podaliśmy.

 3. Opłaty ponoszone w ramach usług świadczonych przez Operatora w Serwisie, ponoszone są na rzecz uznanych firm trzecich.

 4. Zakupione Żetony zwrotne powiększą Pulę Żetony na Koncie Użytkownika.

 5. Jeśli Użytkownik będzie korzystał z Żetonów i Żetonów zwrotnych, będą one automatycznie znikały z Konta.

 6. Użytkownik nie może zwrócić Żetonów i Żetonów zwrotnych, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4.

 

§ 7

Zasady sprzedaży

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem i Wystawiającym. Operator nie jest Stroną umowy, a jedynie daje możliwość Użytkownikowi zawierania umów sprzedaży z Wystawiającym, na zasadach, które opisuje niniejszy Regulamin.

 2. Wystawiający ma obowiązek pisemnie potwierdzić przeniesienie praw własności za zakupiony produkt w ramach Kup Teraz lub Zwycięzcy Aukcji na Kupującego. Ma tego dokonać najpóźniej po zapłaceniu przez Zwycięzcę Aukcji Ceny Zakupu. Jeżeli Cena Zakupu nie przekracza 2 tysięcy złotych, potwierdzenie dokonania płatności jest wysyłane jedynie na żądanie Kupującego Kup Teraz lub Zwycięzcy Aukcji.

  1. 2.1. Aby produkt mógł zostać wysłany i dostarczony niezwłocznie, Użytkownik ma obowiązek dostarczyć dane adresowe w zakładce MOJE KONTO, w podzakładce MOJE DANE na formularzu DANE DO WYSYŁKI. Najpóźniej powinien tego dokonać w chwili uiszczania Ceny Zakupu. Dane te udostępnia Operator Wystawiającemu. Jeśli dane adresowe zostaną podane z opóźnieniem, Operator i Wystawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie takiego produktu.

  2. 2.2. Użytkownik, który zakupił produkt w ramach Kup Teraz, jest zobowiązany do wpłaty Ceny Zakupu w chwili dokonywania zakupu. Jeśli Użytkownik zawiera umowę sprzedaży w ramach Przybicia, ma obowiązek wpłacić Cenę Zakupu w ciągu 2 dni od dnia udzielenia Przybicia (brak opłaty za wylicytowany Towar aukcja przepada oraz wydane żetony) . Termin można wydłużyć na mailowy wniosek Użytkownika, jeśli wyrazi na to zgodę Wystawiający, również w formie pisemnej. Jeśli termin zapłaty zostanie przekroczony, Wystawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, o czym powinien poinformować e-mailem Użytkownika.

 3. Zakupiony lub wylicytowany przedmiot zostanie dostarczony do Użytkownika na wskazany zgodnie z pkt 2 adres w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia na konto bankowe Ceny Zakupu. Wystawca poinformuje o wysłaniu przedmiotu Użytkownikowi, wprowadzając do Systemu o nadaniu statusu „wysłane”. Przedmiot dostarczany jest na koszt Użytkownika.

 4. Nadawcą przesyłki, która została wylicytowana lub zakupiona, może być podmiot działający w porozumieniu z Wystawiającym w ramach odrębnej umowy. Nie wpływa to jednak na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

 5. Użytkownik podczas odbioru przedmiotu, kwituje jego odebranie.

 6. Użytkownik, który kupił towar przez Kup Teraz, po jego otrzymaniu, potwierdza to na Stronie Serwisu.

 7. Wystawiający nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas przesyłki, jak również za działania doręczyciela (Poczty/Kuriera).

 8. Wystawiający wystawia fakturę za sprzedany towar według zasad opisany w § 2 pkt. 3 Regulaminu, a jeśli nie zostaną podane ww. dane, podaje dane zgodne z pkt. 2 niniejszego paragrafu.

 9. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od wydania Użytkownikowi przedmiotu sprzedaży bez podawania przyczyny. Odstąpienie musi zostać przedstawione w formie pisemnej oraz zwrócenia przedmiotu, który nie posiada znamion użytkowania, najpóźniej w dniu ww. terminu na adres Wystawiającego.

 10. Wystawiający może odstąpić od umowy sprzedaży produktu, który został sprzedaży w ramach Kup Teraz, w terminie określonym w pkt.3 na dostarczenie przedmiotu, o czym musi powiadomić Użytkownika drogą e-mailową. Jeżeli Użytkownik już wpłacił Cenę Zakupu, Wystawiający jest zobowiązany ją zwrócić.

 11. Wystawiający może odstąpić od umowy sprzedaży produktu, który został zakupiony w ramach Zwycięzcy Aukcji, w terminie określonym w pkt. 3 na dostarczenie przedmiotu. Jest zobowiązany o tym powiadomić Użytkownika drogą e-mailową. Użytkownik może ubiegać się o odszkodowanie w kwocie średniej wartości rynkowej wylicytowanego przedmiotu, jeżeli przyczyna odstąpienia od umowy nie jest sytuacja opisana w § 2 pkt. 17. Jeżeli Użytkownik wpłacił Cenę Zakupu do momentu odstąpienia od umowy, Wystawiający jest zobowiązany do jej zwrotu.

 12. Zwrot Ceny Zakupu oraz odszkodowanie, o jakim mowa w pkt. 10 i 11, należy uiścić w ciągu 7 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

 13. Użytkownik ma prawo do gwarancji na produktu zakupione w ramach Kup Teraz i Zwycięzcy Aukcji na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych, które są wystawiane przez Producenta. Wystawiający dostarcza sprzedany przedmiot wraz z dokumentami gwarancyjnymi.

 14. Ani Wystawiający ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność przedmiotu z umową sprzedaży, jeśli Użytkownik wiedział o tej niezgodności lub poprzez rozsądna ocenę, powinien był o tym wiedzieć lub gdy wady na produkcie wystąpiły po sprzedaży nie z winy Wystawiającego. Wystawiający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gdy przedmiot przeszedł w posiadanie Użytkownika.

 15. Reklamację na zakupiony produkt można złożyć drogą elektroniczną, poprzez przesłanie jej widgetem Pomoc, który znajduje się na stronie. W tytule e-maila należy wpisać słowo REKLAMACJ, a także oznaczyć, czy produkt został nabyty w ramach Kup Teraz czy Aukcji.

 16. Wystawiający musi udzielić odpowiedzi na Reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika.

 17. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, jest zwracana Użytkownikowi przez Wystawiającego, aby miał możliwość ją uzupełnić. Wydłuża się odpowiednio czas określony w punkcie poprzednim.

 18. Użytkownik traci prawo do reklamacji po roku od momentu zakupu towaru. Użytkownik traci jednak uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie powiadomi o takiej wadzie Wystawiającego w ciągu 2 miesięcy od jej zauważenia.

 

§ 8

Reklamacje

 

 1. Jeżeli działania Operatora określone w Regulaminie są niezgodne, Użytkownik może skorzystać z prawda do Reklamacji.

 2. Operator zapewnia prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.

 3. Informacje o awariach, przerwach technicznych i błędach technicznych, a także z wszelkimi konserwacjami, zostaną umieszczone na stronie głównej Serwisu, a także zostaną opisane w § 5 pkt. 14 i 16.

 4. Konto Użytkownika może zostać zablokowane na czas niezbędny do weryfikacji działań Użytkownika, jednak w zgodzie z Regulaminem. Dzięki temu, możliwe jest zapobiegnięcie szkody innych Użytkowników, osób trzecich i Operatora. Można zastosować właściwe sankcje przewidziane przez Regulamin.

 5. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, a dostawcą płatności z tytułu reklamacji jest Transferuj.pl

 6. Operator musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika.

 7. Jeżeli Reklamacja wymaga uzupełnienie, zostaje zwrócona Użytkownikowi przez Operatora do uzupełnienia. Czas odpowiedzi na reklamację zostaje w takiej sytuacji przedłużony odpowiednio.

§ 9

Zasady poufności i prywatności wynikające z korzystania z danych z serwisu

 

 1. Operator jest zobowiązany do zbierania i przechowywania danych Użytkowników zgodnie z zasadami prawa oraz warunkami określonymi w tym Regulaminie. Powinien być to zakres niezbędny do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach zwartej umowy.

 2. Operator nie jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Użytkownika bez jego zgodny, za wyjątkiem pkt. 3 i 4 poniżej.

 3. Operator jest zobowiązany do dostarczenia danych osobowych Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 4. Operator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe Użytkownika, Wystawiającym w zakresie niezbędnym i określonym w ramach tego Regulaminu.

 5. Operator daje możliwość Użytkownikowi przeglądania jego danych osobowych, a także usunięcia ich w chwili rozwiązania umowy.

 6. Operator może zatrzymać dane osobowe Użytkownika do momentu uregulowania przez Użytkownika wszelkich należności wobec Serwisu lub też do momentu wyjaśnienia okoliczności naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na posiadany przez niego adres e-mail materiałów reklamowych, nie dłużej niż do rozwiązania umowy, o której mowa w § 2 pkt. 5. Opcja ta może zostać wykluczona w zakładce MOJE KONTO, w podzakładce MOJE DANE.

 8. Operator informuje, że podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w jego komputerze znajdują się pliki Cookies. Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików Cookies. Nie wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies jest jednoznaczne z niewyrażeniem zgody na korzystanie z Serwisu.

 9. Cookies nie wpływają na zmiany konfiguracyjne na komputerze, w oprogramowania lub innych urządzeniach, z których korzysta Użytkownik.

 10. Poprzez Cookies nie jest możliwe identyfikowanie Użytkownika. Cookies nie przechowują i nie przetwarzają danych osobowych Użytkownika. Identyfikacja dokonywana jest bezosobowo, bezimiennie. Są to dane jedynie dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

 11. Operator decyduje się na przechowywanie plików Cookies na komputerze Użytkownika Serwisu ponieważ:

  1. 11.1. Daje to możliwość utrzymania sesji Użytkownika po jego zalogowaniu do Serwisu.

  2. 11.2. Możliwe jest sprawdzenie tożsamości Użytkownika.

  3. 11.3. Można lepiej dostosować Serwis do potrzeb Użytkownika.

  4. 11.4. Zapamiętywane są preferencje i indywidualne upodobania Użytkowników

  5. 11.5. Sprawdzana jest poprawność przebiegu Kup Teraz i Aukcji.

 12. Operator nie odpowiada za zawartość Cookies, które wysyłane są przez inne strony internetowe, do których linki znajdują się na stronie Serwisu.

 

§ 10

Rezygnacja z umowy

 

 1. Rezygnacja z umowy

  1. 1.1. Operator może rozwiązać umowę w każdym momencie, jednak jedynie z ważnych przyczyn. Bez podania przyczyny, może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili.

  2. 1.2. Rozwiązanie umowy dokonuje się za pośrednictwem e-maila, gdzie Użytkownik zostaje poinformowany o stanie rzeczy. Jeśli rezygnacja z umowy następuje bez wypowiedzenia, wtedy blokowane jest Konto, jednak w tej chwili Użytkownik może złożyć reklamację. Jeśli rezygnacja następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta jest możliwa po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia.

  3. 1.3. Użytkownik odstępuje od umowy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na jednej z podstron Serwisu. Jest zobowiązany przesłać go na adres e-mail Operatora. Rozpoczyna się tym samym procedura likwidacji, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce MOJE KONTO, podzakładce MOJE DANE, poprzez wciśnięcie przycisku LIKWIDACJA KONTA UŻYTKOWNIKA lub poprzez korzystanie z instrukcji dotyczącej usuwania konta użytkownika, znajdujące się w podzakładce FAQ w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali zakupu żetonów zwrotnych w ciągu 10 dni od założenia konta.

 2. Jeśli zostaną wykonane przez Użytkownika czynności z pkt. 1, Operator przesyła na wskazany adres e-mail informacje o otrzymaniu żądania likwidacji konta, która link do strony z potwierdzeniem nazwy i hasła Użytkownika. Jeśli dane zostaną potwierdzone, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że:

  1. 2.1. Użytkownik jest uczestnikiem rozpoczętych Aukcji na zasadach obowiązujących również od samego początku uczestnictwa w Serwisie.

  2. 2.2. Użytkownik korzysta z Konta jedynie po to, aby sfinalizować umowy sprzedażowe z Wystawiającym w wyniku dokonania zakupu przedmiotu przez Kup Teraz lub w ramach zwycięstwa w Aukcji zakończonej przed rozwiązaniem umowy lub w Aukcji, która trwała w chwili likwidacji Konta, jak w punkcie 2.1.

 3. Rozwiązanie umowy nie kasie zobowiązań znajdujących się po obu stronach.

 

§ 11

Program Partnerski

 1. Każdy użytkownik może przystąpić do promocji serwisu o10groszy.pl jako wynagrodzenie otrzyma 20 % z kwoty wpłaconej przez poleconego.

 2. Zespół o10groszy.pl zobowiązuje się do wypłaty zgromadzonej kwoty do 30 dni od zlecenia wypłaty, i przesłania prawidłowej faktury/rachunku poprzez Panel.

 3. Materiały promocyjne, dane do faktury, oraz więcej informacji można znaleźć w zakładce FAQ.

§ 12

Ustalenia końcowe

 

 1. Operator może zmienić Regulamin w każdym momencie, o czym jest zobowiązany poinformować Użytkowników na stronie głównej. Użytkownicy maja prawo i obowiązek zapoznać się z nowym Regulaminem przed pierwszym zalogowaniem po zmianach. Logowanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 2. Zmiana wchodzi w życie w terminie, który Operator podał na stronie głównej i stronie logowania.

 3. Użytkownik może w ciągu 7 dni od poinformowania go o zmianach, przy pierwszym logowani odmówić akceptacji nowego Regulaminu drogą mailową na adres bok@o10groszy.pl. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystaniu z usług Operatora.

 4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odstąpienie od zaakceptowania Regulaminu, o którym mowa w pkt. 3, powinien powstrzymać się od brania udziału w Kup Teraz i Aukcjach. Jeżeli tego nie zrobi, odmowa akceptacji Regulaminu będzie możliwa dopiero po chwili otrzymania przez Operatora e-maila z oświadczeniem o odmowie akceptacji Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji jak w pkt. 2.

 5.  Operator zastrzega, iż tworzenie oraz posługiwanie się przez Użytkowników nazwami kont wprowadzającymi swą treścią w błąd innych uczestników aukcji, jest bezwzględnie zabronione. Nazwy kont, o których mowa powyżej będą zmieniane lub usuwane.